BÖnder, kor ocH matavfall

För mer än tio år sedan var vi ett antal bönder i Alvesta-trakten fundera på biogasproduktion. 2014 stod anläggningen klar och producerar nu biogas som varje dag kan ta en bil tre varv runt jorden!

Alvesta biogasanläggning från luften
11 lantbrukare äger och driver Alvesta Biogas.

Vi äger & driver Alvesta Biogas

Alvesta Biogas AB ägs gemensamt av 11 lantbrukare runt Alvesta och Hjortsberga.

Anläggningen byggdes 2014 och sedan 2015 producerar den fordonsgas Länstrafikens bussar samt till Småländska Bränsles mackar i Småland och Blekinge.

Gödsel från delägarnas gårdar

Varje dag tar biogasanläggningen emot 6-7 lastbilslaster med totalt runt 240 ton flytgödsel, slakt och matavfall. Av det produceras cirka 6000 kg biogas. Det är ungefär den mängd biogas som behövs för att köra en bil tre varv runt jorden!

Den gödsel som transporteras in från delägarnas gårdar kommer från 1700 kor, 2500 ungdjur, 600 suggor och 16000 slaktsvin. Det genomsnittliga transportavståndet från gårdarna är 7 km.

När gödsel (och övriga restprodukter) rötats till biogas blir rötresten till biogödsel som transporteras tillbaka till gårdarna. Biogödseln har ett bättre växtnäringsinnehåll än vanlig orötad gödsel och är lättare att sprida och nästintill luktfri.

Biogasen produceras bland annat av gödsel från kor.
Småländska bränslens tankställe i anslutning till Alvesta biogas anläggning.

Klimatsmart fordonsbränsle

Sommaren 2015 öppnade Småländska Bränslen det intilliggande biogastankstället. Där och på flera av deras övriga tankställen i Småland och Blekinge kan du tanka klimatsmart biogas.

Historik

2009
Förstudie

Ett antal lantbrukare runt Alvesta startar en förstudie för att undersöka om det fanns förutsättningar att bygga en gemensam biogasanläggning. Den följdes upp med ett antal studiebesök. 


2011
Miljökonsekvensbeskrivning

Delägarna beslutade att utföra en Miljökonsekvensbeskrivning för Alvesta Biogas


2013
Anläggning och tomt köps

Anläggning projekteras och upphandlas anläggningen av SBI i Linköping. Tomt köps av Alvesta Kommun.


2014
Biogasanläggningen byggs
Montering av rötkammare för biogas-anläggningen.

2014 blev ett intensivt byggår. I mars planerades tomten och i april och maj monterades gödselbrunnar och plansilos. I juni byggdes teknikhus och pannhus, och rötkammarna började sättas upp. Under hösten monterades uppgradering, kompressor och flakplats. I november började den första intransporten av gödsel och lagom till årsskiftet började den första gasen facklas av.


2015
Start av biogasleveranser
Invigning av Småländska Bränslens biogasmack i anslutning till Alvesta Biogas.

I slutet på januari var det sådan kvalitet på rågasen så att uppgraderingsanläggningen kunde startas upp för att rena gasen till fordonsgaskvalitet. Därmed kunde man börja leverera ut biogas till omgivande mackar i Sydsverige. I september invigdes biogasmacken som drivs av Småländska Bränslen och därmed blev det möjligt för alla kunder i Alvestatrakten att kunna tanka fordonsgas med 100% förnyelsebar biogas.


2016
Utökad kapacitet

Ytterligare en kompressor installerades för att öka kapaciteten att komprimera den uppgraderade biogasen.


2017-2018
Åtgärder för att minimera luktstörningar

En mängd åtgärder vidtogs för att minimera de luktstörningar som uppkommit vid vissa väderlägen. Investeringar gjordes bl.a. i en ozonanläggning, fem plasmautrustningar för luftbehandling av olika delar av anläggningen, två biobäddar, men det som till slut löste huvuddelen av problemen var när man installerade ett katalytiskt tvåstegsfilter från företaget Centriair.


2019
Automatiserad fyllning av gasflaken och större gaslager
Automatisk fyllning av gasflak hos Alvesta Biogas.

Tak byggdes ut över flisförrådet. En automatisering av fyllningen av gasflaken samt ett större gaslager installerades samtidigt som biogasmacken bytte dispenser för att öka kapaciteten vid tankning av t.ex lastbilar.

Huvuddelen av dessa investeringar har kunnat genomföras med hjälp av företagsstöd har erhållits ifrån Europeiska jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling.

2022
Ytterligare åtgärder för att minimera luktstörningar
Montering av skorsten hos Alvesta Biogas

Biobädden byggs in och förses med en 25 meter hög skorsten för att ytterligare minimera luktstörningarna.
En ny mottagningsbrunn för substrat monteras.

2023
Större uppgraderingsanläggning
Montering av ny större uppgraderingsanläggning hos Alvesta Biogas

En ny och större uppgraderingsanläggning monteras för att ytterligare kunna höja kapaciteten på anläggningen. Vidare så installerades en reningsanläggning (RTO) för att eliminera utsläpp av metangaser.

Investeringen har delfinansierats av Naturvårdsverket genom klimatklivet.

Tack!

Vi vill passa på att tacka alla er som väljer ett biogasdrivet fordon och som tankar biogas producerad på vår anläggning. Ditt aktiva val gör att våra lokala företag kan fortsätta att bidra till den viktiga omställningen till fossilfria drivmedel. Vi är övertygade om att också kommande generationer kommer tacka dig!