Biogas minskar skadliga utsläpp

Biogas är dagens absolut mest miljövänliga fordonsbränsle. Biogas ger lägst utsläpp av koldioxid, partiklar, och kväveoxider av alla drivmedel som finns på marknaden. 

Genom att tanka biogas minskar koldioxidutsläppen med 115%

Biogasproduktion har många miljömässiga fördelar eftersom den har två miljövänliga slutprodukter, biogas och biogödsel. Både biogas och biogödsel minskar klimatproblemet. Dessutom produceras biogas lokalt och av restprodukter.

Biogas är en förnybar energikälla

Biogas är ett helt förnybart bränsle som kan utvinnas från en stor mängd olika slags organiskt restavfall som gödsel, matavfall, avloppsslam och slakteriavfall. Restprodukter som annars till stor del skulle gått till förbränning eller deponi.

För att kunna användas i fordon behöver råvarorna rötas, eller sönderdelas, så att halten metan ökar och övriga ämnen minskar. Det görs i en uppvärmd och syrefri rötkammare. 

Genom att röta gödsel från jordbruket undviks de metangasutsläpp som annars uppstått från gödseln när den sprids på åkrarna – genom rötningen blir metanet till biogas istället och bönderna får tillbaka en bättre gödsel – biogödsel!

Biogas förkortas ibland CBG (Compressed Biogas) för att särskilja det från naturgas (CNG eller Compressed Natural Gas).

Klimatpåverkan minskar med 115%

Biogas ger minst utsläpp av alla drivmedel på marknaden (enligt Energimyndighetens redovisning). I genomsnitt reduceras koldioxidutsläppen från 150-200 gram/km till 10-20 gram/km för biogas jämfört med bensin eller diesel. 

Redan det är ju väldigt bra, men faktum är att biogasen från vår anläggning ger ännu större minskning. Genom att vi använder en större andel gödselråvara än genomsnittlig biogas, blir det också större andel minskat metangasutsläpp. 

Faktum är att inräknat de metangasutsläpp som undviks när vi rötar gödsel så minskar klimatpåverkan med 115% – det vill säga att koldioxidutsläppen till atmosfären minskar med 18 gram för varje kilometer du kör med vår biogas!*

* Det visar en studie utförd av Lunds Tekniska Högskola år 2020.

Gödsel från bland annat kor blir biogas och biogödsel.

Klimatsmart kretslopp

På ett lantbruk med djurproduktion finns ett väl fungerande kretslopp. Odling av grödor ger foder till djuren som exempelvis ger mjölk och kött. Djurens gödsel ger näring åt gårdarnas grödor som ger foder till djuren. Så är kretsloppet slutet.
 

Alvesta Biogas har lagt till ytterligare ett steg då gårdarnas gödsel genom rötning på biogasanläggningen används för att utvinna fordonsbränsle. Den utrötade biogödseln körs tillbaka ut till gårdarna för att spridas på åkrarna.


Biogödsel med en rad fördelar ersätter handelsgödsel

Biogödsel ersätter handelsgödsel och bidrar till ett ytterligare förbättrat klimatsmart kretslopp. 

Problemet som konventionell gödselhantering har med att det uppstår spontana emissioner av metan undviks när gödseln rötas i en biogasanläggning – metanet blir ju som nämnts ovan till biogas istället.
 

Vid rötningen av gödsel bibehålls all växtnäring i biogödseln, samtidigt som kvävet blir mer lättillgängligt, vilket gör att gödseln blir mer högvärdig och lättare att sprida än konventionell gödsel. 

Rötad gödsel luktar betydligt mindre än konventionell gödsel vilket gör att den går att spridning nära bebyggelse utan olägenheter för kringboende. 

Rötning av gödseln minskar även antalet sjukdomsframkallande mikroorganismer, och antalet ogräsfrön i gödseln vilket bidrar till minskat behov av kemisk bekämpning.


Biogas och biogasproduktion minskar behovet av konstgödsel och sluter kretsloppet.

Studie visar att med biogas från Alvesta minskar utsläppen vid körning

Alvesta Biogas ger möjligheten att köra inte bara klimatneutralt, utan att faktisk minska klimatproblemet för varje kilometer du kör. Det visar en studie beställd av Jan Rapp, läkare och ordförande i Biogasakademin.

Från och med 2020 räknar EU (Renewable Energy Directive, ”RED2”) klimatnyttan med ett biogastillverkning från gödsel som större än 100 procent. Siffror framtagna av professor Pål Börjesson på Lunds Tekniska Högskola, visar att ett fordon som kör på vår biogas istället för bensin eller diesel har en klimatnytta på 115 procent. Det innebär att för varje körd kilometer minskas klimatutsläppen till atmosfären med 18 gram.

I korthet kan man förklara det såhär:

Lantbruk med djurhållning producerar gödsel som läggs på hög eller sprids på åkrar. Den metan som bildas när bakterier bryter ned materialet läcker då ut i atmosfären. Genom att istället stoppa in gödseln i biogasanläggningen i Alvesta elimineras metanläckaget med hundra procent. Genom att sedan dessutom låta biogasen ersätta ett fossilt drivmedel som bensin eller diesel blir klimatnyttan vid körning också nästan hundra procent. I studien tas helhetshänsyn och till exempel är produktionens elbehov och transporter av råvara till och från anläggningen inräknad. 

Sammantaget blir klimatnyttan med att tanka fordon på biogas från gödsel över 100 procent, i Alvesta nu fastslaget till 115 procent. Inget annat miljöbränsle kommer i närheten av det.

Länkar till mer information om biogas

Tack!

Vi vill passa på att tacka alla er som väljer ett biogasdrivet fordon och som tankar biogas producerad på vår anläggning. Ditt aktiva val gör att våra lokala företag kan fortsätta att bidra till den viktiga omställningen till fossilfria drivmedel. Vi är övertygade om att också kommande generationer kommer tacka dig!