Alvesta Biogas

Om biogas

Biogas är dagens absolut mest miljövänliga fordonsbränsle. Den ger lägst utsläpp av koldioxid, partiklar, och kväveoxider av alla drivmedel som finns på marknaden. Koldioxidutsläppen reduceras från 150 – 200 gram/km till 10-20 gram/km om man kör på ren biogas jämfört med bensin/diesel.
Biogasproduktion har många miljömässiga fördelar eftersom den har två miljövänliga slutprodukter, biogas och biogödsel. Samtidigt minskar metanutsläpp från gårdarnas gödsellager.
På ett lantbruk med djurproduktion har man ett väl fungerande kretslopp. Odling av grödor ger foder till djuren som ger bl.a. mjölk och kött. Djurens gödsel ger näring åt gårdarnas grödor som ger foder till djuren. Så är kretsloppet slutet.
Alvesta Biogas har lagt till ytterligare ett steg då gårdarnas gödsel körs in till biogas-anläggningen för att genom rötning utvinna fordonsbränsle. Den utrötade biogödseln körs tillbaka ut till gårdarna för att spridas på åkrarna.
Förutom gödsel rötas matavfall, slaktavfall, och biprodukter från livsmedelsanläggningar som istället för att gå till förbränning eller deponi omvandlas till biogas och biogödsel. Biogödsel ersätter handelsgödsel och bidrar till ett ytterligare förbättrat klimatsmart kretslopp.
Vid rötningen av gödsel bibehålls all växtnäring i biogödseln, samtidigt som kvävet blir mer lättillgängligt, vilket gör att den blir mer högvärdig och lättare att sprida än konventionell gödsel. Rötad gödsel luktar betydligt mindre än konventionell gödsel vilket möjliggör spridning nära bebyggelse utan olägenheter. Ett problem med konventionell gödsel-hantering är att det uppstår spontana emissioner av metan. Dessa metanutsläpp kan undvikas om gödseln rötas i en biogasanläggning.
Rötning av gödseln minskar också antalet sjukdomsframkallande mikroorganismer, och antalet ogräsfrön i gödseln vilket bidrar till minskat behov av kemisk bekämpning.
Biogas är en förnybar energikälla. Den koldioxid som bildas när biogasen förbränns bidrar inte till växthuseffekten då kolet i metanmolekylen härstammar från luftens koldioxid som bundits i växten vid gårdarnas foderproduktion via fotosyntesen.